Baineann an Coimisinéir Teanga úsáid as fianáin le go mbeidh an t-eispéireas is fearr is féidir agat ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa Polasaí Fianáin seo. Cliceáil anseo má theastaíonn uait an teachtaireacht seo a bhaint.

Scéimeanna Daingnithe

Tá na scéimeanna teanga a leanas daingnithe faoi alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Fanann na scéimeanna reachtúla seo i bhfeidhm ar feadh tréimhse trí bliana nó go mbíonn scéim nua daingnithe ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta .Tá sé de cheart ag an Aire ag aon am agus tráth nach déanaí ná 6 mhí sula rachaidh scéim in éag, treoir a thabhairt don chomhlacht poiblí athbhreithniú a dhéanamh ar an dréachtscéim reatha agus scéim úr a ullmhú. I gcás go bhfuil athrú ar fheidhmeanna comhlachta phoiblí is féidir leis an Aire, trí fhógra i scríbhinn chuig an gcomhlacht poiblí, leasaithe a mholadh ar a scéim teanga.

D'iarr an tAire ar na ranna rialtais a leanas go gclúdófaí a gcúraimí nua sna dréacht scéimeanna atá á n-ullmhú acu faoi láthair: An Roinn Talmhaíochta, Mara agus Bia; An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Déanann Oifig an Choimisinéara Teanga monatóireacht ar sholáthar na seirbhísí atá geallta ag comhlachtaí poiblí sna scéimeanna atá daingnithe. Tá na comhlachtaí poiblí sin liostáilte thíos faoi na hainmneacha agus leis na cúramaí a bhí orthu nuair a daingníodh a gcuid scéimeanna.

Cuardaigh Scéimeanna


Eagraíocht Scéimeanna Reatha Scéimeanna Roimhe Féach Freisin
An Coimisinéir Cosanta Sonraí
An Coimisiún Reifrinn
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
An Phríomh-Oifig Staidrimh
An Roinn Airgeadais
An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
An Roinn Cosanta
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (Scéim Teanga Leasaithe Alt 16)
An Roinn Forbartha, Tuaithe agus Pobail
An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta
An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
An Roinn Oideachais agus Scileanna
An Roinn Sláinte
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
An Roinn Tithíochta, Pleanála, agus Rialtais Áitiúil
Oifig an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Oifig an Ard-Aighne, Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte don Rialtas, Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit
Oifig an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí
Oifig an Ombudsman agus Oifig an Choimisinéara Faisnéise
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Oifig an Uachtaráin
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Oifig na nOibreacha Poiblí
Roinn an Taoisigh
Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil
Seirbhís Thithe an Oireachtais
Ilikecake Ltd