Baineann an Coimisinéir Teanga úsáid as fianáin le go mbeidh an t-eispéireas is fearr is féidir agat ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa Polasaí Fianáin seo. Cliceáil anseo má theastaíonn uait an teachtaireacht seo a bhaint.

Scéimeanna Daingnithe

Tá na scéimeanna teanga a leanas daingnithe faoi alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Fanann na scéimeanna reachtúla seo i bhfeidhm ar feadh tréimhse trí bliana nó go mbíonn scéim nua daingnithe ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta .Tá sé de cheart ag an Aire ag aon am agus tráth nach déanaí ná 6 mhí sula rachaidh scéim in éag, treoir a thabhairt don chomhlacht poiblí athbhreithniú a dhéanamh ar an dréachtscéim reatha agus scéim úr a ullmhú. I gcás go bhfuil athrú ar fheidhmeanna comhlachta phoiblí is féidir leis an Aire, trí fhógra i scríbhinn chuig an gcomhlacht poiblí, leasaithe a mholadh ar a scéim teanga.

D'iarr an tAire ar na ranna rialtais a leanas go gclúdófaí a gcúraimí nua sna dréacht scéimeanna atá á n-ullmhú acu faoi láthair: An Roinn Talmhaíochta, Mara agus Bia; An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Déanann Oifig an Choimisinéara Teanga monatóireacht ar sholáthar na seirbhísí atá geallta ag comhlachtaí poiblí sna scéimeanna atá daingnithe. Tá na comhlachtaí poiblí sin liostáilte thíos faoi na hainmneacha agus leis na cúramaí a bhí orthu nuair a daingníodh a gcuid scéimeanna.

Cuardaigh Scéimeanna


Eagraíocht Scéimeanna Reatha Scéimeanna Roimhe Féach Freisin
An Bord Pleanála
An Bord um Chúnamh Dlíthiúil
An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh
An Chomhairle Ealaíon
An Coimisiún um Chearta Daonna agus Comhionannas
An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide
An Coimisiún um Rialáil Eitlíochta
An Crannchur Náisiúnta
An Foras Riaracháin
An Garda Síochána
An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
An Oifig um Chlárú Cuideachtaí & Clárlann na gCara-Chumann
An Post
An tSeirbhís Chúirteanna
An tSeirbhís Um Cheapacháin Phoiblí
An tÚdarás Árachas Sláinte
An tÚdarás Clárúcháin Maoine
Ard-Mhúsaem na hÉireann
Banc Ceannais na hÉireann
Bonneagar Iompair Éireann
Bord Scannán na hÉireann
Bord Soláthair an Leictreachais
Bus Átha Cliath
Bus Éireann
Coimisiún Forbartha an Iarthair
Coimisiún na Scrúduithe Stáit
Dánlann Náisiúnta na hÉireann
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte - Limistéar an Iarthair
Foras na Mara
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Grúpa Chóras Iompair Éireann - féach chomh maith Bus Éireann, Bus Átha Cliath & Iarnród Éireann
Iarnród Éireann
Leabharlann Chester Beatty
Óglaigh na hÉireann
Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach
Ombudsman do Leanaí
Raidió Teilifís Éireann
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann
Teagasc
Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath
Údarás Aerfort na Sionna
Údarás Craolacháin na hÉireann
Údarás Náisiúnta Iompair
Ilikecake Ltd