Dréachtscéimeanna 2

Tá treoir tugtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do na comhlachtaí poiblí seo a leanas an dara dréachtscéim a ullmhú roimh an dáta thíosluaite.

Eagraíocht Dáta Dréachtscéimeanna
An Binse Comhionannais
An Bord Bia
An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh
An Chomhairle Ealaíon
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
An Post
An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (Scéim Teanga Leasaithe Alt 16)
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
An tÚdarás Árachas Sláinte
An tÚdarás Clárúcháin Maoine
An tÚdarás um Ard-Oideachas
Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire
Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin
Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir
Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma
Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman
Bord Scannán na hÉireann
Bus Átha Cliath
Bus Éireann
Coimisiún Forbartha an Iarthair
Coláiste na hOllscoile Corcaigh
Comhairle Cathrach Chorcaí
Comhairle Contae Liatroma
Iarnród Éireann
Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach
Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge
Institiúid Teicneolaíochta Tamhlacht
Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann
Teagasc
Údaráis Áitiúla an Chláir
Údaráís Áitiúla An Longfoirt
Údaráis Áitiúla Chill Mhantáin
Údaráis Áitiúla Chontae an Chabháin
Údaráis Áitiúla Chontae Chorcaí
Údaráis Áitiúla Chontae Laoise
Údaráis Áitiúla Chontae Lú
Údaráis Áitiúla Chontae Uíbh Fhailí
Údaráis Áitiúla Loch Garman
Údaráis Áitiúla Ros Comáin
Údarás Áitiúil Cheatharlach
Ilikecake Ltd