Baineann an Coimisinéir Teanga úsáid as fianáin le go mbeidh an t-eispéireas is fearr is féidir agat ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa Polasaí Fianáin seo. Cliceáil anseo má theastaíonn uait an teachtaireacht seo a bhaint.

Dréachtscéimeanna 2

Tá treoir tugtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do na comhlachtaí poiblí seo a leanas an dara dréachtscéim a ullmhú roimh an dáta thíosluaite.

Eagraíocht Dáta Dréachtscéimeanna
An Binse Comhionannais
An Bord Bia
An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh
An Chomhairle Ealaíon
An Coimisiún um Rialáil Eitlíochta
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
An Post
An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (Scéim Teanga Leasaithe Alt 16)
An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
An tÚdarás Clárúcháin Maoine
An tÚdarás um Ard-Oideachas
Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí
Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall
Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise agus Uíbh Fhailí
Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí
Bord Oideachais agus Oiliúna Thiobraid Árann
Bord Scannán na hÉireann
Coimisiún Forbartha an Iarthair
Coimisiún na Scrúduithe Stáit
Coláiste na hOllscoile Corcaigh
Comhairle Cathrach Chorcaí
Comhairle Contae Liatroma
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge
Institiúid Teicneolaíochta Tamhlacht
Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Ombudsman do Leanaí
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann
Teagasc
Údaráis Áitiúla an Chláir
Údaráís Áitiúla An Longfoirt
Údaráis Áitiúla Chill Mhantáin
Údaráis Áitiúla Chontae an Chabháin
Údaráis Áitiúla Chontae Chorcaí
Údaráis Áitiúla Chontae Laoise
Údaráis Áitiúla Chontae Lú
Údaráis Áitiúla Loch Garman
Údaráis Áitiúla na Mí
Údaráis Áitiúla Ros Comáin
Údarás Áitiúil Cheatharlach
Údarás Náisiúnta Iompair
Ilikecake Ltd