Baineann an Coimisinéir Teanga úsáid as fianáin le go mbeidh an t-eispéireas is fearr is féidir agat ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa Polasaí Fianáin seo. Cliceáil anseo má theastaíonn uait an teachtaireacht seo a bhaint.

Dréachtscéimeanna 3

Tá treoir tugtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do na comhlachtaí poiblí seo a leanas an triú dréachtscéim a ullmhú roimh an dáta thíosluaite.

Eagraíocht Dáta Dréachtscéimeanna
An Coimisiún Reifrinn
An Crannchur Náisiúnta
An Foras Riaracháin
An Garda Síochána
An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil
An Oifig um Chlárú Cuideachtaí & Clárlann na gCara-Chumann
An Roinn Airgeadais
An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
An Roinn Sláinte
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
Bonneagar Iompair Éireann
Bord Soláthair an Leictreachais
Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Comhairle Contae Dhún Laoghaire - Ráth an Dúin
Foras na Mara
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain
Oifig an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Oifig an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí
Oifig an Uachtaráin
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Oifig na nOibreacha Poiblí
Ollscoil Luimnigh
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad
Údaráis Áitiúla Chontae Chill Dara
Údaráis Áitiúla Chontae Mhuineacháin
Údaráis Áitiúla Fhine Gall
Údaráis Áitiúla na hIarmhí
Údaráis Áitiúla Shligigh
Ilikecake Ltd