ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021

Tá Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 achtaithe ón 22 Nollaig 2021. Tá cóip den Acht nua le fáil anseo.

I measc na bhforálacha sa reachtaíocht nua tá:

Tiocfaidh na forálacha nua i bhfeidhm in imeacht tréimhse ama.

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar an suíomh gréasáin d’fhonn na leasuithe ar an reachtaíocht teanga de thoradh an Achta nua a thabhairt san áireamh. Tá súil againn an obair seo a thabhairt chun críche go luath san athbhliain. Idir an dá linn, má tá ceist agat i dtaca le haon ábhar ar leith sa reachtaíocht nua, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost ag eolas@coimisineir.ie nó ar an bhfón ag 091-504006.

Dún

Dréachtscéimeanna 3

Tá treoir tugtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do na comhlachtaí poiblí seo a leanas an triú dréachtscéim a ullmhú roimh an dáta thíosluaite.

Eagraíocht Dáta Dréachtscéimeanna
An Foras Riaracháin
An Garda Síochána
An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil
An Oifig um Chlárú Cuideachtaí & Clárlann na gCara-Chumann
An Phríomh-Oifig Staidrimh
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
Bord Soláthair an Leictreachais
Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Comhairle Contae Dhún Laoghaire - Ráth an Dúin
Foras na Mara
Institiúid Teicneolaíochta Shligigh
Oifig an Uachtaráin
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Oifig na nOibreacha Poiblí
Ollscoil Luimnigh
Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
Raidió Teilifís Éireann
Seirbhís Thithe an Oireachtais
Údaráis Áitiúla Chontae Chill Dara
Údaráis Áitiúla na hIarmhí
Údaráis Áitiúla Shligigh
Ilikecake Ltd