Dréachtscéimeanna 3

Tá treoir tugtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do na comhlachtaí poiblí seo a leanas an triú dréachtscéim a ullmhú roimh an dáta thíosluaite.

Eagraíocht Dáta Dréachtscéimeanna
An Crannchur Náisiúnta
An Foras Riaracháin
An Garda Síochána
An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil
An Oifig um Chlárú Cuideachtaí & Clárlann na gCara-Chumann
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
An Roinn Sláinte
Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin
Bord Soláthair an Leictreachais
Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Comhairle Contae Dhún Laoghaire - Ráth an Dúin
Foras na Mara
Oifig an Uachtaráin
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Oifig na nOibreacha Poiblí
Ollscoil Luimnigh
Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
Seirbhís Thithe an Oireachtais
Údaráis Áitiúla Chontae Chill Dara
Údaráis Áitiúla na hIarmhí
Údaráis Áitiúla Shligigh
Ilikecake Ltd